Beleid

Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven. Onder beleid wordt dus verstaan het aangeven van de richting en de middelen waarmee men gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren. De visie en missie worden uitgewerkt in centrale doelstellingen op de verschillende kerndomeinen:

  • Openbaar onderwijs
  • Onderwijs en organisatie
  • Integraal personeelsbeleid
  • Materieel beleid waaronder huisvesting
  • Financieel beleid
  • Relationeel beleid
  • Protocollen

De uitgangspunten zijn geformuleerd op basis van een sterkte zwakte analyse, zowel intern als extern, kansen en bedreigingen en de code goed bestuur vastgesteld door het bestuur. Stichting Talent Westerveld heeft de ambitie om betrokken in te spelen op ontwikkelingen en trends, die op het onderwijs afkomen. Onderwijs is in beweging. Er moet veel gebeuren. Stichting Talent Westerveld wil zich onderscheiden en aangeven voor welke onderwijskundige-, pedagogische-, maatschappelijke waarden en kwaliteitsopvattingen het staat.

Statuten

De Raad van Toezicht heeft statuten laten vastleggen bij een notaris. Hierin staan het doel en de belangrijkste regels van de stichting. Statuten downloaden

Strategisch Beleidsplan

Het strategisch beleidsplan geeft een richtinggevende kijk op onderwijs, beschrijft de doelen en het realisatieproces passend bij de missie en visie van de organisatie. Het strategisch plan vormt voor de organisatie een bindend element. Daarnaast biedt het een basis om verantwoording af te leggen voor extern betrokkenen. Strategisch Beleidsplan 2019-2023 downloaden

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese regelgeving bevat een set aan instrumenten om in heel Europa op dezelfde wijze persoonsgegevens veilig uit te wisselen. Dit document bevat een praktische vertaling van de Europese privacyregels die stichting Talent en de aangesloten scholen in staat stelt naar de AVG te handelen.

Omgaan met privacy

Het verzamelen en verwerken van gegevens van leerlingen en medewerkers vereist een goede en zorgvuldige bedrijfsvoering waarbij de privacy van personen bij de registratie en verwerking van persoonlijke gegevens maximaal wordt gegarandeerd. Stichting Talent Westerveld heeft een privacyreglement opgesteld dat aansluit bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit reglement kunt u op de website.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De school heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld die als onafhankelijk adviseur kan worden geraadpleegd voor vraagstukken rondom privacy. Dit betreft de heer Marco Boltjes uit Leeuwarden. Hij is via de mail te bereiken op fg@talentwesterveld.nl

Privacyreglement Talent downloaden

Privacy statement bezoekers website

Privacyverklaring downloaden

Jaarplan

Het (bestuurlijk) jaarplan schets beknopt de doelstellingen en uitgangspunten voor het komende jaar. Het plan fungeert als bestuurlijk toetsingskader. Het geeft richting aan het handelen binnen de stichting en stelt ons in staat om verantwoording af te leggen richting ouders en leerkrachten. Het jaarplan is een onderdeel van het strategisch meerjaren beleidsplan.

Kwaliteitsbeleid

Om de kwaliteit van alle aspecten van onze organisatie voortdurend voor ogen te houden en kennis te hebben van de sterke kanten en minder sterke kanten, kennen we een beleidscyclus. De scholen van Stichting Talent werken met de kwaliteitskaarten, WMK PO. Als uniform administratie en Leerling Volgsysteem is gekozen voor Parnassys.

Notitie kwaliteitsbeleid 2019-2023

Huisvestingsbeleid

Met de gemeente Westerveld is een strategisch huisvestingsbeleid (integraal huisvestingsplan, IHP) ontwikkeld waarin de (toekomstige) ruimtelijke behoefte van onze schoolgebouwen is geïnventariseerd. Hierbij is ook gekeken naar veranderende eisen die ontwikkelingen als ICT, brede school en peuterspeelzaal aan gebouwen stellen. Gebouwen horen maatwerk te zijn, aangepast aan het onderwijs dat er gegeven wordt. Als uitgangspunt wordt de rijksnormering gehanteerd. Het gebouwenonderhoud wordt volgens een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) uitgevoerd. Jaarlijks wordt het plan geactualiseerd en deze is op iedere school aanwezig, zodat helder is welke middelen worden gereserveerd voor onderhoud aan het gebouw en op welk moment dit onderhoud plaatsvindt.

Algemeen Beleidsplan ICT

Het ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. De ontwikkelingen op dit terrein gaan onverminderd voort. Het is belangrijk om de kinderen op de scholen in een vroeg stadium hiermee te laten “opgroeien”. Door het subsidie van de gemeente krijgen de scholen meer ruimte om de rijksmiddelen voor ICT volledig in te zetten voor nieuwe ontwikkelingen op dit terrein. Een goed beheer van de netwerken binnen de school is vereist. Dit bestuurlijk ICT-plan opgesteld door de ICT beleidsgroep beschrijft waarop de openbare basisscholen willen omgaan met het ICT-onderwijs.

Personeelsbeleid

Doelstellingen met betrekking tot personeelsbeleid verwoorden we in ons Integraal Personeelsbeleidsplan. Dit Personeelsbeleidplan is onderdeel van het Strategisch Beleidsplan.

Bestuursformatieplan

Voor de scholen van het openbaar primair onderwijs is een bestuursformatieplan ontwikkeld. Het plan biedt inzicht in de verdeling van bovenschoolse en schoolse personele gelden. Hierin worden ondermeer naast de personele verplichtingen de overige arbeidsvoorwaarden, zoals BAPO, ouderschapsverlof, premie vervangingsfonds en personele frictiemiddelen begroot.

Administratieve organisatie

Het onderbrengen van de scholen in een stichting en de uitbesteding van werkzaamheden heeft ook toe gevolg dat administratieve processen moeten worden aangepast. De belangrijkste processen zijn vastgelegd in het Proceshandboek.

Treasury statuut

In een treasury statuut zijn spelregels voor het treasury management en het financieringsbeleid vastgelegd. Sturing, beheersing en bewaking van (toekomstige) geldstromen, met het behalen van een optimaal rendement, is hierbij het doel.

Klachtenregeling

De klachtenregeling is sinds 1998 wettelijk geregeld. Klachten kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Klachtenregeling Talent

Verzekeringen

Verzekeringen Talent downloaden

Inspectieverslag

Inspectieverslag

Managementstatuut

Managementstatuut