Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in en rondom Stichting Talent Westerveld. Dit geschiedt op de wijze en binnen de kaders als omschreven in de statuten en de WPO. De Raad van Toezicht heeft tevens een klankbordfunctie naar het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht is in ieder geval belast met de taken als omschreven in artikel 17c van de WPO, waaronder de naleving van de Code Goed Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

mevrouw T. Veldema Voorzitter
mevrouw T. Stoker Lid
de heer drs. J.J.L. Timmermans Lid
de heer mr. J.B. Rijpkema Lid
de heer R. Ensing Lid

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan omschreven in de statuten en reglementen.