Gemeenschappelijke Medezeggenschap

GMR Stichting Talent Westerveld

Binnen Stichting Talent Westerveld is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  (GMR) actief. De doelstelling van de GMR is het uitvoering geven aan de wettelijke medezeggenschap en het positief kritisch meekijken en denken met het bevoegd gezag. De GMR vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten op stichtingsniveau. Leden van de GMR hoeven niet perse lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR) op schoolniveau. Wel dienen zij als ouder/verzorger of personeelslid te zijn verbonden aan de school die zij vertegenwoordigen. Doordat alle 8 scholen zijn vertegenwoordigd in de GMR is het contact tussen het schoolniveau en bovenschools niveau verzekerd.

Bevoegdheden

De GMR heeft eigen bevoegdheden. De advies- en instemmingsbevoegdheid van de GMR behelst alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen binnen de stichting (art. 16 Wet Medezeggenschap Scholen). Deze aangelegenheden komen dan niet meer in de afzonderlijke medezeggenschapsraden aan de orde. De GMR bestaat uit 11 personen die zijn afgevaardigd uit de 8 openbare scholen van Stichting Talent Westerveld. Zes ouders en vijf leerkrachten informeren zich in ongeveer 8 vergaderingen over de gang van zaken binnen de stichting en kunnen instemmen en adviseren over beleidsstukken die alle scholen binnen de stichting aangaan. Naast het uitoefenen van het instemmings- en adviesrecht kan de GMR gevraagd en ongevraagd advies geven en voorstellen doen (initiatiefrecht). De bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement. In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe de medezeggenschap wordt georganiseerd (www.infowms.nl). De GMR bestaat uit twee leden van één onderwijsteam (OT); een personeelslid van de ene school en een ouderlid van de andere school. De leden van de GMR maken deel uit van één van de werkgroepen onderwijs, financiën en personeel. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een ouder en twee leerkrachten uit de GMR. Het dagelijks bestuur heeft, voorafgaand aan de GMR-vergadering, overleg met de directeur bestuurder van de stichting. Jaarlijks stelt de GMR een jaarplanning en begroting op. De werkgroepen worden ingesteld om de bespreking van belangrijke thema’s voor te bereiden. Scholing wordt georganiseerd om de kennis en kwaliteit binnen de GMR te versterken.

GMR

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar en vinden volgens een jaarplanning plaats op de verschillende scholen. De directeur bestuurder schuift het eerste deel van de vergadering aan als de onderwerpen daartoe uitnodigen. Jaarlijks heeft de GMR één bijeenkomst met de Raad van Toezicht  van stichting Talent Westerveld. Het bevoegd gezag hecht aan een goed functionerende GMR. Dat is een gezamenlijk belang ten behoeve van de kwaliteit van ons onderwijs en onze arbeidsorganisatie. Wenst u contact met de GMR, stuur een email naar de secretaris gmr@talentwesterveld.nl.