Waarom bestaan wij? (Missie)

Onze missie geeft aan welke bijdrage we als stichting willen leveren. Dit hebben we als volgt geformuleerd:

Stichting Talent Westerveld bestaat uit scholen, die:

  • Een belangrijke bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van zelfstandige en initiatiefrijke kinderen;
  • Kinderen zodanig onderwijzen en begeleiden, dat zij goed toegerust aan hun vervolgopleiding en arbeidscarrière kunnen beginnen en volwaardig deel kunnen nemen aan onze pluriforme samenleving;
  • Kinderen op een duurzame wijze onderwijzen en begeleiden, met oog voor hun natuurlijke omgeving.

Waar gaan wij naar toe? (Visie)

  • Stichting Talent Westerveld realiseert kindgericht onderwijs, dat aansluit bij verschillen tussen kinderen, hen meer verantwoordelijk maakt voor hun eigen leerproces en gericht is op het ontwikkelen van talenten;
  • Kindgericht onderwijs doet een groot beroep op het handelingsrepertoire van de professionals in de school. Stichting Talent Westerveld ontwikkelt zich daarom tot een professionele leergemeenschap, die het vertrouwen van belanghebbenden heeft;
  • Met het oog op de brede ontwikkeling van kinderen realiseert Stichting Talent Westerveld een doorgaande lijn in het leren en ontwikkelen van kinderen van vier tot twaalf jaar, op cognitief, sociaal, emotioneel en motorisch gebied.

Om dit te bereiken zijn de volgende zaken belangrijk:

Maatwerk voor elke leerling: differentiatie

We verwachten van onze scholen, dat zij binnen hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) elk kind het onderwijs en de zorg geven, dat het nodig heeft. Dit vraagt om meerdere manieren van differentiatie, actieve leervormen en het denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen van leerlingen.

Talentontwikkeling

Leren is meer dan kennisoverdracht. Wij willen dat kinderen zelfstandig en verantwoordelijk kunnen deelnemen aan de samenleving, nu en in de toekomst.
Daarbij past rijk en uitdagend onderwijs, dat de eigen verantwoordelijkheid van kinderen, toekomstgerichte vaardigheden en de brede ontwikkeling van talenten stimuleert.

Van en met elkaar leren op alle niveaus

Om goed vorm te geven aan kindgericht onderwijs en talentontwikkeling is het belangrijk dat ook de medewerkers binnen Stichting Talent blijven leren. Het gaat daarbij niet alleen om formele scholing, maar bijvoorbeeld ook om het van en met elkaar leren op de werkplek, om gezamenlijke reflectie vanuit een open, onderzoekende houding en om het leren van feedback van ouders. Met het oog op de ontwikkeling van een krachtige leeromgeving voor leerlingen wordt sterk ingezet op vergroting van het handelingsrepertoire van leerkrachten en de ontwikkeling van meer complexe pedagogisch-didactische vaardigheden. Dit vraagt niet alleen om individuele, maar ook om gezamenlijke professionalisering. De omgeving, waarbinnen leraren functioneren is van invloed op de mate waarin zij kunnen samenwerken, onderzoeken en leren.
Het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving voor leerkrachten impliceert dus ook schoolontwikkeling en professionalisering van leidinggevenden, staf en bestuur.

Verbinding met de omgeving

Kinderen leren niet alleen op school maar ook buiten de klas. Stichting Talent Westerveld gaat actief de verbinding aan met ouders en met partners in de omgeving. We ontwikkelen een breed aanbod, in samenhang met vrije tijd en opvang.

Waar staan wij voor? (kernwaarden)

Onze kernwaarden zijn richtinggevend voor ons dagelijks handelen. We kunnen niet alles in één keer realiseren, maar zijn wel gericht op voortdurende verbetering, met de kernwaarden als referentiekader. Onze kernwaarden zijn:

Niet apart maar samen

De scholen van Stichting Talent Westerveld staan open voor alle leerlingen, die passen binnen ons zorgprofiel. Wij hebben respect voor elkaar en luisteren naar elkaar.
Onze medewerkers zijn betrokken, geïnteresseerd en tonen empathie. Wij staan open voor vragen en wensen van leerlingen, ouders en samenwerkingspartners en creëren een veilige leeromgeving voor leerlingen en medewerkers.
Medewerkers worden actief betrokken bij besluitvormingsprocessen. Zij werken nauw samen, wisselen kennis en ervaringen uit en benutten elkaars sterke punten.
Onze scholen werken ook nauw samen met ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind. Ouders voelen zich betrokken en wij nodigen hen uit hun inbreng te leveren en mee te denken.

Professionaliteit

Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen en van ons zelf. Het streven naar kwaliteitsverbetering is vanzelfsprekend voor leidinggevenden en medewerkers. Medewerkers worden uitgedaagd zich voortdurend te ontwikkelen en de kwaliteit van het eigen werk en van de school te blijven verbeteren.

Vertrouwen

Vertrouwen is een basisvoorwaarde om duurzame relaties op te bouwen. Het is een belangrijk fundament voor de relaties met leerlingen, medewerkers, ouders en samenwerkingspartners. Vertrouwen begint bij het bespreken van wederzijdse verwachtingen en het geven van vertrouwen. Het wordt in stand gehouden, doordat wij laten zien dat wij het vertrouwen waard zijn.

Resultaatgericht

Binnen Stichting Talent Westerveld werken wij aan concrete doelen op stichtings-, school- en klasniveau. Wij gaan na in hoeverre wij deze doelen hebben bereikt en hoe wij processen kunnen verbeteren om betere resultaten te halen.
Binnen de gestelde kaders kan elke school en elke medewerker eigen waarden en doelen hanteren, zolang ze niet strijdig zijn met de algemene uitgangspunten.